DIRECŢIA JUDEŢEANĂ COMUNITARĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR BRAŞOV
Acasă - STARE CIVILĂ - ACTE NORMATIVE

ACTELE NORMATIVE CARE CONSTITUIE CADRUL JURIDIC ÎN MATERIE DE STARE CIVILĂ:

 

-Legea nr.119/1996 – republicată - cu privire la actele de stare civilă;
-Metodologia nr.1/1997 pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr.119/1996, cu privire la actele de stare civilă;
-Codul familiei, republicat;
-Legea nr.21/1991, privind cetăţenia română;
-H.G. nr.220/2006, pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea şi transmiterea în străinătate a certificatelor şi a extraselor de pe actele de stare civilă, precum şi a datelor cu privire la domiciliul şi reşedinţa unor persoane;
-O.G. nr.41/2003,privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor şi/sau prenumelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare;
-Decretulnr.31/1954, privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice;
-Decretul nr.32/1954 pentru punerea în aplicare a Codului Familiei şi a Decretului privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice;
-O.G. nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor;
-Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Judeţene Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Braşov;
-Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr.16/1996, a Arhivelor Naţionale cu modificările şi completările aduse prin OG nr. 39/2006;
-Legea nr.272/2004, privind protecţie şi promovarea drepturilor copilului;
-Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
-O.G. nr.27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările aduse ulterior;
-Legea nr.105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat, cu modificarile si completarile ulterioare
-Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;
-O.G.nr.84/2001, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţa persoanelor, aprobată prin Legea nr.372/2002;
-H.G.2104/2004 pentru aprobarea metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul S.P.C.E.P., constituirea patrimoniului, managementul resurselor umane, financiare şi materiale, cu modificările şi completările ulterioare;
Vot legal!