DIRECŢIA JUDEŢEANĂ COMUNITARĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR BRAŞOV
Acasă - EVIDENŢA PERSOANELOR - ACTE DE IDENTITATE

Definire și Valabilitate

NOTA DE INFORMARE!

D.J.C.E.P. BRAȘOV ASIGURĂ ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE NUMAI IN CAZURI DEOSEBITE, CONFORM DISPOZIȚIILOR ART.14 ALIN.6  DIN OUG NR.97/2005, privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor români.

Actul de identitate se elibereaza de catre Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a persoanelor de la locul de domiciliu sau resedinta a persoanei fizice, pe baza cererii acesteia sau a reprezentantului sau legal

COMPETENȚA TERITORIALĂ a serviciilor de evidență a persoanelor

Actul de identitate se eliberează de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă a persoanei fizice, pe baza cererii scrise a acesteia sau, în cazul persoanei fizice puse sub interdicţie, a reprezentantului său legal.

Minorul depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament.

Cetăţenii români cu domiciliul în România, aflați temporar în străinătate pot solicita eliberarea cărţii de identitate prin intermediul altei persoane, pe bază de procură specială, autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara respectivă.

CEREREA _Formulare_vezi anexe_11, 15, 18,19

 Cererea pentru eliberarea actului de identitate este un formular tip pe care cetăţenii români îl completează pentru obţinerea unui act de identitate şi care conţine informaţiile cu caracter personal stabilite de lege pentru constituirea şi actualizarea R.N.E.P.Cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează în prezenţa lucrătorului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor şi trebuie să fie însoţită de documentele care fac, potrivit legii, dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei

În cazul pierderii, furtului, distrugerii sau al deteriorării actelor de identitate, solicitanţii vor prezenta un alt document oficial, cu fotografie de dată recentă, pentru certificarea identităţii.Pentru persoana care nu deţine astfel de documente ori în situaţia în care se constată diferenţe între fizionomia solicitantului şi documentele prezentate sau informaţiile din R.N.E.P., se solicită verificarea identităţii prin intermediul structurii teritoriale de poliţie.

    

TERMENELE DE VALABILITATE PENTRU CARTEA DE IDENTITATE:

    a) cu valabilitate de 4 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani;

    b) cu valabilitate de 7 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani;

    c) cu valabilitate de 10 ani, după împlinirea vârstei de 25 de ani;

    d) cu valabilitate nelimitată, după împlinirea vârstei de 55 de ani.

    

De la data punerii în circulaţie a cărţii electronice de identitate,cartea de identitate şi cartea electronică de identitate se eliberează:

    a) cu valabilitate de 4 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani;

    b) cu valabilitate de 10 ani, după împlinirea vârstei de 18 ani,cu excepţia cărţii electronice de identitate ( date biometrice / date despre cardul de sanatate/amprentă/certificate digitale etc) 

    care se eliberează cu termen de valabilitate de 5 ani pentru cartea de identitate provizorie _1 an

 ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE_CAZURI

a)-Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani _link către cerere și documentele necesare_anexa 11

b)-Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civila, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei__ link către cerere și documentele necesare_anexa 11

c)-Eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deţinut anterior__ link către cerere și documentele necesare_anexa 11

d)-Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor_ link către cerere și documentele necesare_anexa 11

e)-Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani _ link către cerere și documentele necesare_anexa 11

f)-Eliberarea cărţii de identitate la dobândirea cetăţeniei române _ link către cerere și documentele necesare_anexa 11 _anexa 15

g)-Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România_ link către cerere și documentele necesare_anexa 15

 

 STABILIREA RESEDINȚEI

 a)-Înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei_ link către cerere și documentele necesare_link anexa 19

 CĂRȚI  DE   IDENTITATE  PROVIZORII

 a)-Eliberarea cărţii de identitate provizorii când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate_link către cerere și documentele necesare _link Anexa 11

 b)-Eliberarea cărţii de identitate provizorii cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România_link către cerere și documentele necesare_link anexa 18  

SITUATII CARE IMPUN ELIBERAREA UNEI NOI CARȚI DE IDENTITATE 

 • a/ la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
 • b/ dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii;
 • c/ în cazul schimbării domiciliului;
 • d/în cazul schimbării denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau  rearondării acestora, al înfiinţării unor noi localităţi sau străzi;
 • e/ în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
 • f/ în cazul deteriorării actului de identitate;
 • g/ în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
 • h/ când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
 • i/ în cazul schimbării sexului;
 • j/ în cazul anulării;
 • k/ pentru preschimbarea buletinelor de identitate.

   

TERMENUL DE SOLICITARE A UNEI NOI CĂRȚI DE IDENTITATE

Ø  15 zile de la producerea uneia dintre situațiile de la pct. 5.4 de la b la j, titularul sau reprezentantul legal  al acestuia este obligat să solicite serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate

Ø  cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, titularul sau reprezentantul legal al acestuia are obligaţia să solicite serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate.

 

STABILIREA RESEDINȚEI

 

a)-Înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei_ link către cerere și documentele necesare,

 

 

 

CĂRȚI  DE   IDENTITATE  PROVIZORII

 

a)-Eliberarea cărţii de identitate provizorii când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate_link către cerere și documentele necesare,

 

 

b)-Eliberarea cărţii de identitate provizorii cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România_link către cerere și documentele necesare,


Vot legal!